Blog

Valorisatie nieuwe stijl: van bij de praktijk naar in de praktijk

Valorisatie, mutualisatie, kennisbenutting;, het zijn trendy woorden binnen de wetenschap. Bij vrijwel alle subsidieaanvragen voor onderzoek moet tegenwoordig aangegeven worden hoe kennis gevaloriseerd gaat worden. Hier wordt dan veelal gesproken over hoe de kennis bij de praktijk wordt gebracht en hoe de resultaten in de praktijk gebruikt kunnen worden. In dit proces zijn twee werelden van belang: die van de onderzoekers, en die van leerkrachten en schoolleiders. Valoriseren is het bouwen van een solide brug hiertussen.

In deze blog schetsen we waar wij denken dat een sleutel naar succesvol valoriseren ligt. ... lees hier verder


Gebruik van toetsgegevens op scholen

Er zijn diverse toetssystemen in omloop waarbij de leerlingen bij verschillende vakken methoden-onafhankelijke toetsen maken. De resultaten worden opgeslagen in een leerlingvolgsysteem waarmee het mogelijk wordt wat nader in te zoomen op hoe een leerling het doet in vergelijking met anderen, of hoe een klas het doet in vergelijking met andere klassen, maar ook hoe de leerlingen zich op de eigen school ontwikkelen in vergelijking met andere scholen. Dat klinkt hartstikke mooi natuurlijk. Zeker in het licht van opbrengstgericht werken, zoeken mensen in het onderwijs naar manieren om opbrengsten in kaart te brengen en te leren wat werkt en wat niet werkt als het gaat om onderwijsverbetering.

Echter, er blijkt veel onduidelijkheid ... lees hier verder


Opbrengstgericht werken in het onderwijs

Opbrengstgericht werken is, in algemene termen, een manier van werken waarbij gegevens over leerprestaties worden benut om het gegeven onderwijs te evalueren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren. Door opbrengsten te vergelijken met doelen die een school gesteld heeft, door een vergelijking van de opbrengsten met die van andere scholen, en door een vergelijking van de opbrengsten over de tijd kunnen docenten en de schoolleiding bekijken op welke manier ze hun onderwijs kunnen verbeteren.

Opbrengstgericht werken in het onderwijs ... lees hier verder


De multifunctionaliteit van toetsen

Vaak wordt over een toets nagedacht alsof deze maar één specifieke functie heeft (het bepalen van het gemiddelde vaardighedenniveau van een leerling), maar in de praktijk heeft een toets meerdere gebruiksdoelen. Zo kan de toets gebruikt worden om te laten zien hoe een leerling zich ontwikkeld, hoe docenten presteren, hoe de school presteert, maar ook hoe het onderwijsstelsel zich op een bepaald terrein ontwikkeld. Het zou mooi zijn als bij de opzet van een toets al rekening wordt gehouden met deze multifunctionaliteit.

Voor een groot deel van deze functies .... lees hier verder