Trudie Schils

Over mij

Ik werk als onderwijseconoom aan de Maastricht University School of Business and Economics. In mijn onderzoek richt ik mij op de analyse van leerling- en schoolprestaties. Ik ben met name geïnteresseerd in de rol en de beperkingen van toetsen als een maatstaf voor dergelijke prestaties. Bijvoorbeeld, in hoeverre spelen non-cognitieve vaardigheden een rol bij toetsen of de prestatiebeoordeling van leerlingen en wat is de rol van de sociaal-economische achtergrond van de leerlingpopulatie als het gaat om het meten van schoolprestaties?
Recent heb ik een subsidie ontvangen van het Ministerie van OCW in het kader van Onderwijsbewijs voor een experimentele studie waarmee de effecten van zelfreflectie op de schoolmotivatie en leerprestaties van onderpresterende leerlingen in het vmbo en havo worden onderzocht. De resultaten van dit project worden binnenkort bekend. Daarnaast heb ik samen met Lex Borghans een NWO PROO subsidie ontvangen voor een onderzoek naar de verschillende profielen die geïdentificeerd kunnen worden binnen de groep excellente leerlingen en in welk stadium van de schoolloopbaan excellentie zich manifesteert en hoe. Voor dit onderzoek maken we gebruik van de gegevens in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Dit project loopt van 2013-2015.

Onderwijsverbetering

Binnen onze onderzoeksgroep onderwijseconomie geloven we sterk in de filosofie dat het onderwijs alleen verbeterd kan worden door een goede samenwerking tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek. Een eerste stap is het op een systematische manier verzamelen van informatie over de prestaties van leerlingen en scholen. Veel van deze informatie zit al in de schooladministratie of het leerlingvolgsysteem, maar daar waar nodig wordt dit aangevuld met vragenlijsten of toetsen. De tweede stap is dan samen met het onderwijsveld in dialoog gaan over de verkregen informatie. Wat betekent deze informatie? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de school of de leerlingen? Waar is ruimte voor verbetering? Op basis van de dialoog ontwikkelen we, opnieuw samen met het veld, experimentele studies waarmee de determinanten van leerling- en schoolprestaties in beeld kunnen worden gebracht. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek ontstaat onderzoek dat aansluit bij de onderwijspraktijk maar dat ook wetenschappelijk gewaarborgd is. Alleen op deze manier kan het onderwijs worden verbeterd. Meer informatie over wat we doen is here te vinden.

Eigen onderwijs

Zelf geef ik ook les en coördineer ik diverse vakken binnen labour en social economics. Social economics is de economie van alledag, ofwel de economie die je niet op de financiële pagina’s van de krant vindt. Dit behelst de prestaties van scholen, arbeidsparticipatie van ouderen, frauderende bedrijven, de files op de snelwegen, maar ook de huwelijksmarkt en scheidingen. Geïnspireerd door alledaagse zaken, worden deze sociale vraagstukken geanalyseerd vanuit zowel een theoretisch als een empirisch perspectief. Dit levert belangrijke inzichten op die nodig zijn om te kunnen komen tot goed beleid. Binnen Social Economics bieden we studenten zowel theoretische als empirische vakken zodat ze zelf leren om de sociale vraagstukken te analyseren en te zien hoe economische krachten menselijk gedrag beïnvloedt.
Ik coördineer deze master opleiding, die een specialisatie is van Economic Studies. Daarnaast ben ik ook scriptiecoördinator voor de masterscriptie en begeleid ik aio’s bij hun proefschrift. Ik ben in 2012 genomineerd voor de Excellent Graduate Educator award van de Maastricht School of Business and Economics.